Primorsko-goranska županija

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“

Na temelju članka 17. Statuta Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“, Upravno vijeće Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“


         Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima VII/1 stupanj stručne spreme umjetničkog područja, područja društvenih ili područja humanističkih znanosti
 • ima najmanje pet godina radnog staža u struci
 • poznavanje najmanje dva strana jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti sljedeće:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku važeće osobne iskaznice
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome)
 • dokaz o radnom stažu u struci - elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o poznavanju dva strana jezika (preslika indeksa iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio ispite iz dva strana jezika, ili uvjerenja ovlaštenih pravnih osoba o završenim tečajevima stranih jezika
 • plan razvoja i okvirni program rada Ustanove za četverogodišnje razdoblje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju utvrđenih uvjeta dostavljaju se na adresu: Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“, Ronjgi 1, 51216  Viškovo s naznakom: „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - NE  OTVARATI“.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju utvrđenih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dokumenti


E-mediji - interaktivne publikacije


Kutak za glagoljicu
Zaspal Pave
Kontakt

USTANOVA "IVAN MATETIĆ RONJGOV"

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO
Telefon: 051/257-340
Fax: 051/503-790
e-mail: ustanova@ri.t-com.hr

Radno Vrijeme

Vrata Spomen-doma otvorena su za stranke i učenike svaki dan od ponedjeljka do petka od 8:30 sati do 15:00 sati.
Grupe primamo po dogovoru.

Dobrodošli!